Historie obce a zámku

První zprávy o obci sahají snad až do r. 1144, kdy dostavěl kníže (později král) Vladislav II. se svou chotí Gertrudou klášter premonstrátek v Doksanech a při tom daroval klášteru některé osady v okolí, mezi nimi také Vrbičany. Je ovšem možné, že šlo pouze o část Vrbičan, neboť v roce 1170 držel Vrbičany a Kačov vladyka Slavkov, bratr vladyky Hrabiše.

V roce 1410 získal Vrbičany rod Zajíců z Hazmburka. Zřejmě v té době zde byla vystavěna "tvrz s věží a příkopy".

V 16. století se ves dostala do vlastnictví Kaplířů ze Sulevic. Po popravě Kašpara Kaplíře ze Sulevic byl majetek roku 1623 konfiskován.

Později panství (ves s poplužním dvorem a tvrzí) přešlo svatbou do rukou rytíře z Kvaltenberka. Významným představitelem rodu byl jeho vnuk František Karel Kressel z Kvaltenberka, roku 1760 povýšený do panského stavu. Po ukončených studiích práva nastoupil roku 1754 na pozici prvního referenta pražské právnické fakulty, roku 1760 byl pak povýšen do stavu svobodných pánů, od roku 1772 jej vidíme ve Vídni jako státního radu a dále dvorního radu při české dvorské kanceláři. Od roku 1782 stál v čele dvorské duchovní komise, která připravovala josefínské církevní reformy. Mimo úředních aktivit byl i aktivním a vyhlášeným členem zednářských lóží v Praze i Vídni.

František Kressel z Kvaltenberka nechal ve Vrbičanech nově vystavět pozdně barokní zámek na místě původního sídla. Celý areál byl tvořen zámkem s čestným dvorem a hospodářským statkem (další menší statek byl pak na okraji vsi v místech zvaných Kačov) s kuchyňskými zahradami, anglickým a francouzským parkem a polnostmi, upravenými obdobně jako na zámku Veltrusy, tedy jako jako tzv. okrasný statek. Aleje, křižující pole okolo zámku a vsi pak měly právě zde, na výšině nad údolím Labe, zřejmě ještě další úkol - sloužily jako větrolamy.

Od poloviny 19. století patřil zámek rodině Herbersteinů. V dřívějších záznamech se tvrdí, že za hraběte Jana Josefa byl objekt rozšířen o dvě přízemní křídla a přistavěn hospodářský dvůr, ovšem stavebně-historický průzkum z roku 2012 ukazuje, že zámek byl v dnešní podobě postaven najednou v celém svém rozsahu a nevyužil žádné starší stavební konstrukce. Hrabě také nechal na podnět svého bývalého vychovatele, profesora Matějíčka, zřídit v roce 1892 ve Vrbičanech českou školu.

Dne 7. července roku 1944 se na zámku zastřelil nucený správce baron Hanz Henning von Hartrot, zapojený do příprav atentátu na Hitlera.

Na začátku r. 1945 byla ve zdejším zámku umístěna Hitlerova mládež (Hitlerjugend) v počtu as 40 kluků a 25 úřednic. Tito všickni si zde přepychově žili. Hitlerovi kluci vždy přes ves hulákali a chodili cvičit na obecní hřiště.
- z obecní kroniky -

Do Vrbičan přistěhovali se němečtí uprchlíci, kteří byli umístěni v zámku a v panských bytech. Brzy však museli naší obec opustit a odejet svými potahy směrem k bavorským hranicím. Ani se jim nechtělo, protože věděli, co je bude čekat. Běženci pocházeli z Pruského Slezska.
- z obecní kroniky -

V r.1946 byl zámek na základě Benešových dekretů zkonfiskován. Později byl v zámku internát Středního odborného učiliště zemědělského, po roce 2002 autoškola a pracoviště pro odborný výcvik učňů oboru truhlář. Roku 2011 zámek koupila firma Sempra Vrbičany.

Dne 16.10.2012 byla při likvidaci příčky objevena zazděná nika s lahvičkou od Karlovarské soli, v které bylo 14 ks mincí a jedna papírová koruna z doby Protektorátu Čechy a Morava a dva listy s textem:
Pode dnem tohoto výklenku nalézá se studna v průměru 80 cm, hluboká 5 m. Před rokem 1900 byla z této studny ručně čerpána voda do reservoaru, umístěného na půdě.
Zazdění studny bylo provedeno 14. srpna 1942 při zrušení kuchyně, která se v této místnosti nalézala.
Zámek byl t. č. obýván panem baronem Hanz Herring von Hartrott-em
WORWITSCHAN 14 VIII 1942   Šupitar Václav, vrch. správce
Na opravách zámku pracovali Lutka Štěpán, Lutka Rudolf, Svoboda Josef, Týce Josef, Povor Josef, Husník Josef, Pravenec Zdeněk, Václav Hajný

Ke stažení (formát .pdf):